HaberlerHalk SağlığıTarım ve Toplum

KESK/TARIM ORKAM SEN “TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PANDEMİ İZLEME RAPORU” AÇIKLANDI!

Tarım ve Orman Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (Tarım Orkam-Sen) Genel Merkezi olarak Tarım ve Orman Bakanlığı işyerlerinde pandemi sürecinde alınan ve alınmayan önlemler ile çözüm önerileri konusunda şubelerimizden raporlar istenmiş, 5-7 Aralık 2020 tarihlerinde elimize ulaşan raporlar esas alınarak aşağıda belirtilen sonuçlara varılmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı’nda yaygınlaşan pozitif vaka sayıları ile son günlerde artan ölüm vakaları, sıkı tedbirlerin acilen  alınmasını zorunlu kılmaktadır. Pandemi ile  mücadelede olmazsa olmaz olan önlemlerin uygulanmamasının, eksik ya da yarım yamalak uygulanmasının salgın tablosunu çok kısa bir zaman diliminde daha da ağırlaştıracaktır. Tarım ve Orman Bakanlığında pandemi ile mücadelede ortaya çıkan eksiklikler ve problemler  bakanlık çalışanları ve onların dost ve akraba ilişkilerinin yanı sıra gerek bizatihi vatandaşların kurumlara başvurması gerekse de koruma-kontrol ve denetim faaliyetlerinde kurum çalışanlarının sahada milyonlarca vatandaşla temas etmesi sebebiyle geniş bir toplum kesimini de etkilemektedir. Dolayısıyla sorun aynı zamanda büyük bir halk sağlığı sorunudur. Risk büyüktür.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda Pandemi ile  mücadelede alınan önlemler, bu önlemlerin kapsam ve niteliği büyük bir eşitsizlik göstermektedir. Pandemi yönetmenliği ve bağlı ek tedbirler en iyi hayata geçirildiği kurum Bakanlık (merkez teşkilatı) olmuştur. İkinci sırada metropol il müdürlükleri ve Bakanlığa doğrudan bağlı kurum ve kuruluşların ana yerleşkeleri; üçüncü sırada diğer il müdürlükleri ile  metropol ilçe müdürlükleri gelmektedir. Dördüncü yani en son sırada ise bazı taşra il müdürlükleriyle çok yaygın biçimde taşra ilçe müdürlükleri gelmektedir. Bakanlık merkez teşkilatından ve ülkenin gelişmiş metropollerinden taşralara doğru gittikçe alınması gereken önlemler aşınmaya başlanmış, Bakanlığın asıl sayısal gücünü ve iş yükünü omuzlayan on binlerce çalışan, kayda değer hiçbir önlem alınmadan, kesintisiz biçimde çalışmak zorunda kalmışlardır.

Önlemlerin zamansal değerlendirmesi yapıldığında Hükümetin izlediği politikalara bağlı olarak Pandemi başlangıcında daha sıkı ve dikkatli tedbirlerin alındığı, 1 Haziran Normalleşme politikasından başlayarak önlemlerin sert bir biçimde azaldığı, sonbahardan aralık ayına kadar dalgalı bir seyir izlediği görülmüştür. Dolayısıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda yaşanan tabloyu Hükümetin politikalarından bağımsız ele almak mümkün değildir.

Sendikamız, Pandemi ile  mücadele kapsamında Bakanlığın ve kamuoyunun dikkatini her şeyden önce ve ivedilikle en ücra yerlerdeki taşra teşkilatlarında çok zor şartlar altında çalışmak durumunda kalan çalışanların durumuna ve bu çalışanların hizmet götürdüğü çiftçilerin bu yolla salgına maruz kalma riskine dikkat çekmek istemektedir.

Mevcut durum değerlendirmesi ve zorunluluklar temelinde çözüm önerimiz şudur: Pandemi ile mücadele yönetmenliği ve salgınla mücadele kuralları/kültürü, ek bütçe ve yeni bir istihdamla takviye edilmiş halde, dezavantajlı ve ihmal edilmiş ilçelerden ve illerden başlanarak merkezlere doğru hayata geçirilmelidir. Taşrayı düzelten bir merkez anlayışı ve yönelimi, hem kendi kazanımlarını koruyacaktır hem de kendi yerleşkesini ve çalışma şartlarını daha olumlu seviyelere kendiliğinden taşıyacaktır.

Raporların Derlenmesinden Ortaya Çıkan Bazı Bilgiler, Tespit, Değerlendirme ve Pratik Çözüm Önerileri:

  • 1-Esnek (Dönüşümlü ve Uzaktan)Çalışma: 2020/4 sayılı Cumhur Bakanlığı Genelgesi ile başlamış bu süreçte kurumların bir kısmının ilgili genelge hükümleri çerçevesinde çalışmaya başladıkları görülmüş olmasına rağmen, bazı kurumlarda idareci keyfiyeti sebebiyle esnekçalışma yöntemlerinin uygulaması çerçevesinde personeli çalıştırmadıkları görülmüştür. Sonrasında 2020/11 sayılı Cumhur Bakanlığı Genelgesi ile esnek çalışma yöntemlerinin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında uygulanmasının devam ettirilmesi istenmiş ve yine bazı amirler ilgili genelgeye uymayarak esnek çalışma yöntemlerini uygulamamışlardır. Bunun neticesi olarakta Bazı Şube ve ilçe Müdürlüklerinde yaşanan Covid-19 vakası sebebiyle bütün çalışanlar karantina tedbirlerine ve hastalık riskine maruz kalmış ve sağlıklı bir hizmet üretilmesi de sekteye uğramıştır.Pandemi Sürecinde esnek çalışma yöntemlerinin uygulanması pandeminin çalışanlar arasında bulaş riskini azaltacağı aşikârdır. Bu sebeple Bakanlığınız Merkez ve Taşra Kuruluşlarında bütünlüklü olarak kurumların özgün koşullarına göre uygulanmasının sağlanması.
  • 2-Risk Grubu ve Kronik Hastaların Çalıştırılması: Bazı Kurumlarda özellikle 60 yaş üstü personelin ve Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalar listesinde bulunan kişilerin mesaine ihtiyaç var denilerek amirlerce işe çağrıldığı ve çalıştırıldığı tespit edilmiştir.Bu süreçte risk grubundaki çalışanların Covid-19 riski ile baş başabırakılmaması önem arz etmektedir. Bakanlığınızca risk grubundaki çalışanların idari izinli sayılması veya uzaktan çalıştırılmasının sağlanması.
  • 3-Maske ve El Dezenfektanı ve İşyerinin Dezenfeksiyonu: Salgının ilk dönemlerinde Personele maske dağıtımı iş yerlerinde yapılıyor olmasına rağmen son zamanlarda bazı iş yerlerinde maske dağıtımının yeteri kadar veya hiç yapılmadığı yönünde tespitlerimiz olmuştur. Aynı zamanda kurumlarımızda kapı girişlerinde ve bazı yerlerde koridorlarda da dezenfektan olmasına rağmen çalışanların çalışma alanlarında birçok işyerinde dezenfektan bulunmamaktadır.Kurumlarımıza çeşitli sebeplerle (çeşitli destekleme dosyası vermek, ÇKS belgesi, hayvan pasaportu, işletme kayıt belgesi, gelir tespiti vb. işlerinin yapılması için fiilen gelen vatandaş sayı düşünüldüğünde düzenli aralıklarla kurumun dezenfeksiyonunun yapılması gerekirken bütün pandemi süresince kurumlarımızın birçoğunda bu sayı 3’ü geçmemektedir. Özellikle ortak kullanım alanlarından olan kurum mescitlerinin temizliği ve dezenfeksiyonu bu süreçte daha büyük bir önem kazanmıştır.Personelin çalışma alanında ihtiyacı olan maske, dezenfektan, koruyucu kıyafet gibi ihtiyaçlarının kurumca karşılanmasına, kurumlarımızın en az haftada 2 defa dezenfekte edilmesine dönük tedbirlerin alınması ve bu yönde kullanılmak üzere kurumlara ödenek gönderilmesi gerekmektedir.
  • 4-Kurumlarımızın neredeyse bütününde çalışan personele dönük, ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması yapılmamaktadır. Bazı kurumlarımızda işlem yapmak için gelen vatandaşlarımıza ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması yapılırken birçok kurumda çalışan personel yetersizliği veya farklı sebeplerden dolayı bu sorgulamaların yapılmadığı veya düzensiz bir şekilde yapıldığı görülmüştür.Kurum amirlerince ateş ölçümü ve HES kodu sorgulamalarının düzenli bir şekilde yapmasının sağlanması.
  • 5-Personelin, Valilik ve Kaymakamlıklarca farklı işlerde (filyasyon, vefa çalışma grubu, gıda harici işyerleri ve Pazarlarda maske denetimleri, vb.) çalıştırılmaktadırlar. Aynı zamanda kurum araçlarının da bu işlerde görevlendirilmesi, personelin asli işlerini yapmasını engellemekte ve zorlaştırmaktadır.Bir yandan gıda, su ürünleri, bitkisel ve hayvansal üretim ve denetim noktalarında koruyucu sağlık hizmeti veren bakanlığımız personelinin olağandan fazla çalıştırılması bu pandemi sürecinde personel üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Gıda ve su ürünleri denetimlerinde olması gerekenden daha fazla sayıda denetim yapılması istenilmektedir. Bu durum denetçiler üzerinde bir baskı yaratmakta aynı zamanda denetim yapılan iş yerlerinde de olumsuz bir etki yarattığı görülmüştür.Çalışan personele Bakanlığımızca verilmiş görevlerin dışında görev verilmemesi,
  • 6-Bakanlığımızca üreticilere verilen desteklemeler (ÇKS, yem bitkileri desteği, yağlı tohum destekleri, süt desteği, buzağı desteği vb.) çerçevesinde birçok çiftçimiz kuruma gelmek durumunda kalmaktadırlar, özellikle bu desteklemelerin başvuruları için şahsın kendisinin gelmesi gerekmektedir. Çiftçilerimizin önemli bir kısmı 60 yaş üstü riskli gruptadırlar. Hem çalışan hem de gelen vatandaşlarla ilgili bir bulaş riski oluşmaktadır.

Bulaş riskinin ortadan kaldırılması için başvuruların elektronik ortamda (E-Devlet kanalı ile) alınması bu sorunu büyük ölçekte çözecektir.  09.12.2020

TARIM ORKAM-SEN  MERKEZ YÖNETİM KURULU

Yorum Yaz